PROJECTS

Gathering Steiger Polska

Wspól­ny czas in­te­gracji naszych pol­s­kich teamów: Wrocław­ia, Ka­tow­ic i Krakowa w Wiśle. To czas bu­dowa­nia naszej ekipy, uwiel­bi­enia i szuka­nia Boga. Potrze­bu­je­my się za­trzy­mać i spędz­ić razem czas w pięknej at­mos­ferze pol­skiej przy­rody. Jeśli jesteś częś­cią lub sym­pa­tyzu­jesz z którymś z naszych teamów, koniecznie przy­by­waj! Spędź z nami trzy dni w Wiśle.
 
KIEDY? 21 - 23 sierp­nia 2020
GDZIE? w Wiśle